Podmienky portálu

1. Týmto udeľujete občianskemu združeniu diabetikinfo.sk, so sídlom Orechový rad 5, 821 05 Bratislava - Ružinov, IČO: 42173035, (ďalej len „Správca“), aby v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávalo tieto osobné údaje:

- E-mail

2. Osobné údaje uvedené v bode 1. Podmienok spracovania osobných údajov je nutné spracovávať za účelom zasielania oznámení  o obsahu stránky www.sacharidydovrecka.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje občianskeho združenia diabetikinfo.sk

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo príjemcovia:

- Poskytovateľ a tvorca webovej stránky, spoločnosť Alfeus, s.r.o., so sídlom Juraja Závodského 489/154, 010 04 Žilina, IČO:36402257.

5. Podľa Zákona o ochranne osobných údajov máte právo:

súhlas kedykoľvek odvolať,

- požadovať prístup k Vašim osobným údajom, na opravu Vašich osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov, právo na doplnenie neúplných osobných údajov,

- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov (konanie o ochrane osobných údajov)

- požadovať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a ako sa spracúvajú,

- požadovať od nás vysvetlenia o spracovaní osobných údajov, osobitne o účele spracúvania, kategórii spracovaných osobných údajov, identifikácii príjemcu, dobe uchovávania osobných údajov, práve požadovať od Správcu opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov a o zdroji osobných údajov, ak sme  osobné údaje nezískali od Vás,

- v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.